دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
دروس

نگار پناهی کازرونی

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^